Szolgáltatások
GYIK
Áraink
Fizetési módok
Hírek, Újdonságok
Képgaléria
Gyógy- és Strandfürdő
Vízösszetétel
Kapcsolat
Térkép
Hotel Flóra - Orosháza, Gyopárosfürdő
Széchenyi pihenő kártya

Széchenyi pihenőkártya elfogadóhelyekhez csatlakoztunk!
Széchenyi Pihenő kártya tájékoztatás - Kormányrendelet!

III. Kormányrendeletek
A Kormány 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában, valamint – a 21. § tekintetében – a kereskedelemrõl
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:
1. Értelmezõ rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. intézmény: a Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátására e rendelet szerint jogosultsággal rendelkezõ gazdasági
társaság,
2. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontjában
meghatározott közeli hozzátartozó és az élettárs,
3. szolgáltató: az intézménnyel szerzõdéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet, amely az e rendeletben meghatározott szolgáltatásokat
ténylegesen nyújtja,
4. elektronikus utalvány nyilvántartás: az intézmény által vezetett, a munkáltatók által a munkavállalók számára, béren
kívüli juttatás formájában biztosított elektronikus utalványok
a) munkáltatónként,
b) munkavállalónként,
egyedi beazonosíthatósággal, egységes elektronikus rendszerben vezetett nyilvántartása,
5. lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik
a települési önkormányzat illetékességi területén.
2. A Széchenyi Pihenõ Kártya mûködési rendje
2. § (1) Az elektronikus utalvány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény)
71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás nyújtásának formája, amely esetében a támogatási feltételek alapján
megállapítható, hogy az mely szolgáltatás igénybevételére használható fel.
(2) Az SZJA törvény 71. § 6) bekezdés f) pontja szerinti Széchenyi Pihenõ Kártyát (a továbbiakban: kártya) mûanyag
azonosító (elektronikus utalványkártya) formájában kell kibocsátani, amely:
a) kizárólag a támogatásban részesülõ munkavállaló, a közeli hozzátartozója, és a munkáltatója, valamint
a szolgáltató azonosítására szolgál, elektronikuspénz tárolására, közvetlen fizetési mûveletek végrehajtásáranem
alkalmas,
b) az elektronikus elfogadóhelyi terminál által olvasható, és azon keresztül elektronikus információcserével
az elektronikus utalványoknak a rendszerben nyilvántartott rendelkezésre álló összege ellenõrizhetõ,
c) lehetõvé teszi, hogy használatával a támogatás céljának megfelelõ szolgáltatás az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti támogatásban részesült munkavállaló, valamint közeli hozzátartozója számára a munkáltató
által biztosított és az elektronikus utalvány nyilvántartásban nyilvántartott elektronikus utalványok terhére
igénybe vehetõ legyen, és
d) használatakor a szolgáltató az elfogadott elektronikus utalványt az intézménynek elektronikusan továbbítja, ami
alapján az intézmény azt beváltja.
3. § (1) Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Széchenyi Pihenõ Kártya támogatás jogcímén juttatott
támogatást az elektronikus utalvány nyilvántartásban elkülönítetten kell nyilvántartani, az elektronikus utalvány
nyilvántartás elkülönített részére kizárólag az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás
érkezhet.
(2) Az intézmény a munkáltató megrendelése alapján, munkavállalónként személyes elektronikus utalvány nyilvántartást
nyit, amelyen naprakészen vezeti az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímen juttatott
munkáltatói támogatás egyenlegét.
(3) A támogatás juttatása során a munkáltató elektronikus utalványokat vásárol az intézménytõl és azokat
az intézménytõl általa megrendelt elektronikus utalványkártyán keresztül biztosítja a munkavállaló számára.
Az utalvány vásárlás és az utalványok rendelkezésre bocsátása a munkavállaló számára egy idõben több
munkáltatótól is történhet.
(4) A munkáltató az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímen juttatott éves támogatást
a béren kívüli juttatásokról szóló jogszabály, megállapodás, utasítás vagy szabályzat, nyilatkozat szerint biztosítja.
4. § (1) A munkavállaló a közeli hozzátartozói részére is igényelhet kártyát (a továbbiakban: társkártya) a munkáltatójánál.
Az élettársi kapcsolat fennállását a munkavállaló nyilatkozattal igazolja a munkáltató felé.
(2) A társkártyával rendelkezõ közeli hozzátartozót a munkavállalóval megegyezõ jogosultságok illetik meg
az elektronikus utalványok felett.
5. § (1) A szolgáltató – a kártyával azonosított elektronikus utalvány elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató tevékenységi
körébe tartozó, a kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak jogszerűen megfelelõ, és az alábbi
felsorolásban szereplõ belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkezõ közeli hozzátartozója
részére:
a) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 55.10., 55.20., 55.30., 55.90.),
b) éttermi és mozgó vendéglátás (TEÁOR 56.10.),
c) belföldi utazásszervezés (TEÁOR 79.12.-bõl belföldi elõre összeállított utazási csomagok értékesítése),
d) egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR 86.90.),
e) elõadó-mûvészet (TEÁOR 90.01.),
f) múzeumi tevékenység (TEÁOR 91.02.),
g) növény-, állatkert és természetvédelmi terület mûködtetése (TEÁOR 91.04.),
h) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 93.21.),
i) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység (TEÁOR 93.29.),
j) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 96.04.),
k) testedzési szolgáltatás (TEÁOR 93.13),
l) egyéb sporttevékenység (TEÁOR 93.19-bõl verseny- és lovaglóistállók tevékenysége).
(2) Az (1) bekezdés b)–l) pontjában meghatározott szolgáltatások csak az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatással
együttesen vehetõk igénybe a kártyával, a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás szerint rendelkezésre álló
elektronikus utalványok terhére.
(3) A szolgáltató a kártyán a munkavállaló és társkártyával rendelkezõ közeli hozzátartozója rendelkezésére álló
elektronikus utalványt készpénzre, vagy készpénz-helyettesítõ eszközre nem válthatja át.
6. § Az utalvány beváltás a szolgáltatóknál elhelyezett elektronikus elfogadóhelyi terminálon, az intézmény által kialakított
központi internetes felületen, vagy a szolgáltató által kialakított saját internetes utalvány beváltási felületen keresztül
történhet.
7. § (1) Az intézmény úgy köteles kialakítani az utalványelfogadás rendszerét, hogy az mind a saját, mind pedig más gazdasági
társaság által mûködtetett elektronikus elfogadóhelyi terminálon keresztül elérhetõ legyen.
(2) Más gazdasági társaság által mûködtetett elektronikus elfogadóhelyi terminálok használatáért a mûködtetõ
gazdasági társaság az intézmény felé díjat számolhat fel, amely az intézmény és a mûködtetõ gazdasági társaság
megállapodásától függ, de ennek mértéke nem haladhatja meg a beváltott elektronikus utalványok összértékének
0,3%-át.
8. § (1) Az intézmény köteles elérhetõvé tenni a munkavállaló részére a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás
forgalmának és egyenlegének internetes lekérdezését, egyedi tranzakció és forgalmi idõszaki bontásban, valamint
a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás egyenleg lekérdezhetõségét telefonon.
(2) Az intézmény köteles értesítést küldeni a munkavállaló részére minden alkalommal, amikor a munkáltatótól
támogatás érkezik az elektronikus utalvány nyilvántartásra.
9. § (1) Az adott naptári évben juttatott elektronikus utalványokat a következõ naptári év december 31-ig kell felhasználni.
A fel nem használt elektronikus utalványok lejártnak minõsülnek, amelyek ellenértékét az intézménynek nem kell sem
visszafizetnie a munkáltatónak, sem kifizetnie a munkavállaló részére.
(2) Az intézmény a személyes elektronikus utalvány nyilvántartást megszüntetheti, és a kártyát visszavonhatja, ha
a nyilvántartás 24 hónapon keresztülnemtartalmaz lenemjárt utalványt. A nyilvántartás megszüntetésérõl és a kártya
visszavonásáról az intézmény elõzetesen, a visszavonást és a megszüntetést megelõzõen legalább 2 hónappal köteles
tájékoztatni az érintettet.
(3) A kártya lejárati ideje minimum 3 év.A 24 hónapnál rövidebb idõközönként biztosított támogatás esetén az intézmény
köteles lejáratkor új kártyát biztosítani.
3. A kártyához kapcsolódó díjak és jutalékok
10. § (1) A kártya kibocsátásával, használatával és a támogatás igénybevételével kapcsolatban, valamint a kártya
visszavonásával és a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás megszüntetésével összefüggésben – az elveszett,
ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlásától eltekintve – a munkáltatónak és a munkavállalónak díjat, egyéb
költséget az intézmény semmilyen jogcímen nem számolhat fel.
(2) A kártyával kapcsolatban felmerült költségeket a kártya elfogadásáról szóló szerzõdésben foglaltak szerint
az intézmény, illetve a szolgáltató viseli.
(3) A (2) bekezdés szerinti összes költségnek az intézmény által a szolgáltató felé felszámított része nem lehet több, mint
a kártya elfogadásáról szóló szerzõdés alapján bonyolított utalvány beváltási forgalom 1,5%-a, amelyet az intézmény
a kártyával közvetlenül összefüggõ mûködési és marketing költségeire fordít. Az intézmény köteles e költségeit
számviteli rendszerében elkülönítetten nyilvántartani.
11. § Minden munkavállaló számára 1 darab társkártya kibocsátása ingyenes. További társkártyák elõállítási és kézbesítési
költségeit az intézmény a munkavállalóra háríthatja. A munkavállalóra hárított költség nem haladhatja meg
kártyánként az 1500 forintot. Az ingyenesen kibocsátott társkártya használatával és a támogatás igénybevételével
kapcsolatban – az elveszett, ellopott vagy megrongálódott társkártyák pótlásától eltekintve – a munkáltatónak és
a munkavállalónak díjat, egyéb költséget az intézmény semmilyen jogcímen nem számolhat fel.
12. § Az elveszett, ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlása esetén az intézmény a kártya-elõállítás és kézbesítés
költségét a munkavállalóra háríthatja. Ennek mértéke nem haladhatja meg kártyánként az 1500 forintot.
4. A kártyakibocsátás feltételei
13. § A kártya kibocsátására olyan, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. §
(2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltató – ide nem értve a természetes személyt – jogosult, amelyet határozatlan
idõre vagy a kártyakibocsátás megkezdésétõl számított még legalább 5 év határozott idõtartamra alapítottak, és
amely a vele a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti ugyanazon elismert vagy tényleges
vállalatcsoportként mûködõ gazdasági társasággal együttesen megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
a) ügyfelek számára nyitva álló helyiséget tart fenn minden 35 000 fõnél több lakosú magyarországi településen,
b) az utolsó lezárt üzleti évben legalább 100 000 darab saját kibocsátású bankkártyával rendelkezik,
c) legalább 2 év tapasztalata van az SZJA törvény 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások igénybevételére szolgáló
elektronikus utalványkártyák kibocsátásában, és az általa kibocsátott ilyen utalványkártyák száma meghaladta
a 25 000 darabot a legutolsó lezárt üzleti év adatai alapján.
14. § Az intézménynek, és a szolgáltatónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelybõl a kötelezettségek és
a rendeltetésszerû joggyakorlás megállapítható.
15. § (1) Az intézmény a kártyakibocsátási tevékenységet a megkezdését követõen legkorábban 5 év elteltével szüntetheti
meg.
(2) A kártyakibocsátási tevékenység megszüntetésének – ideértve az intézmény végelszámolással történő jogutód
nélküli megszûnésének elhatározását – feltétele, hogy az intézmény egy másik intézménnyel a kártya-kibocsátási
tevékenységgel összefüggõ jogok és kötelezettségek, valamint a szerzõdéses állomány átszállására vonatkozó
szerzõdést köt és ezen másik intézmény vállalja a kártyakibocsátási tevékenységét megszüntetõ intézmény által
kibocsátott kártyák további mûködtetését.
(3) A (2) bekezdésben elõírt feltétel hiányában a tevékenység nem szüntethetõ meg.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott, a jogok és kötelezettségek, valamint a szerzõdéses állomány átszállására
vonatkozó szerzõdés esetén a korábbi intézmény kötelezettségei a jogosultak hozzájárulása hiányában is, valamint
jogai (követelései) az új intézményre szállnak át; az új intézmény a kártyakibocsátásról, valamint utalvány elfogadásról
szóló szerzõdésekben a korábbi intézmény jogutódja.
16. § (1) Az e rendeletben foglalt elõírások megtartásának hatósági ellenõrzése a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési
Hivatal (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörébe tartozik.
17. § Az intézmény a kártyakibocsátásra irányuló szolgáltatási tevékenység megkezdésérõl haladéktalanul, de legkésõbb
3 napon belül utólagosan értesíti a Hatóságot, amely errõl az irányítását ellátó minisztert (a továbbiakban: miniszter)
tájékoztatja, és az értesítést tevõ intézményt nyilvántartásba veszi.
18. § Az ellenõrzést a Hatóság a miniszter által utasításban kiadott ellenõrzési terv, továbbá a miniszter egyedi utasítása
alapján végzi. A Hatóság az ellenõrzései eredményérõl, megállapításairól 6 havonta, valamint eseti kötelezés alapján
jelentést tesz a miniszternek.
19. § Ha a Hatóság eljárása során megállapítja az e rendeletben meghatározott rendelkezések megsértését, az eset összes
körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértõ állapot idõtartamának, a jogsértő magatartás ismételt
tanúsításának, és a jogsértéssel elért elõnynek – figyelembevételével és az arányosság követelményének szem elõtt
tartásával az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:
a) elrendeli a jogsértõ állapot megszüntetését,
b) megtiltja a jogsértõ magatartás további folytatását,
c) határidõ tûzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti az ellenõrzöttet azzal, hogy
az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedésérõl köteles értesíteni a Hatóságot,
d) a jogszerû állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a kártya kibocsátását,
e) elrendelheti a jogsértõ módon kibocsátott kártyák forgalomból való kivonását vagy visszahívását,
f) elrendelheti a jogsértõ módon kibocsátott kártyák megsemmisítését a környezetvédelmi szempontok
figyelembevételével,
g) a jogszerû állapot helyreállításáig terjedõ idõtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett szervezet ügyfelek
számára nyitva álló helyiségének, üzletének ideiglenes bezárását, ha az a kártyával rendelkezõk széles körét érintõ
kárral fenyegetõ veszély elhárítása érdekében szükséges.
5. Záró rendelkezések
20. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
21. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A Hivatal kereskedelmi hatóságként jár el:)
„f) a Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásával és felhasználásával összefüggõ ellenõrzési eljárásokban.”
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
Facebook hozzászólás